WSBiNoZ

Filia w Rybniku
Drzwi otwarte: 07.06.2024 r.

Sprawdź nasze atuty

Nasze atuty

Wyjątkowe ścieżki kształcenia

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Nowoczesny program

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

Praktyka

Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących z Uczelnią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, zakłady karne.

Sprawdź perspektywy pracy

 • studia I stopnia Pedagogika
  • Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori - NOWOŚĆ
  • Coaching
  • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Studia II stopnia Pedagogika
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika opieki i wychowania
 • studia I stopnia kryminologia
  • Psychokryminalistyka
  • Przestępczość i patologie społeczne
 • studia II stopnia kryminologia
  • Kryminologia sądowo-penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczej
 • Studia podyplomowe
  • Informacje ogólne

Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori - NOWOŚĆ

Kwalifikacje Absolwenta

 • pracy z materiałami montessoriańskimi, aranżacji przestrzeni edukacyjnej, stymulującej indywidualny rozwój dziecka,
 • planowania i realizacji opieki nad dziećmi do lat trzech,
 • stosowania innowacyjnych form pracy pedagogicznej w opiece nad małym dzieckiem,
 • diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych,
 • planowania i aktywizacji rozwoju dziecka,
 • organizowania procesów wychowawczo-dydaktycznych podopiecznym.

Perspektywy zawodowe

 • żłobki oraz placówki opieki żłobkowej,
 • kluby dziecięce,
 • Domy Małego Dziecka,
 • instytucje i placówki zajmujące się opieką i wychowaniem małych dzieci,
 • pogotowia opiekuńcze, domy samotnej matki.

Coaching

Kwalifikacje absolwenta

 • tworzenie kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,
 • udzielanie wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,
 • trenowanie kompetencji przywódczych liderów.

Perspektywy zawodowe

 • działy hr i organizacje zajmujące się doradztwem personalnym
 • firmy szkoleniowe
 • agencje zatrudnienia
 • sektor organizacji pozarządowych (ngo)

Asystent osoby starszej z elementami andragogiki

Kwalifikacje absolwenta

 • projektowanie programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
 • wspieranie aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,
 • przeciwdziałanie stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.

Perspektywy zawodowe

 • kluby seniora i domu kultury
 • domy pomocy społecznej
 • domy spokojnej starości
 • ośrodki interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

Kwalifikacje Absolwenta

 • sprawne posługiwanie się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich kontekstach, diagnozowanie ich i analizowanie w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego i przestępczości,
 • planowanie i prowadzenie działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • kompetencje personalne i interpersonalne pozwalające na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.

Perspektywy zawodowe

 • zakłady karne
 • placówki socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze
 • sądownictwo (np. kurator sądowy)
 • organizacje pozarządowe
 • Policja
 • ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień
 • pogotowia opiekuńcze
 • ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej
 • szkoły
 • domy dziecka
 • świetlice socjoterapeutyczne
 • schroniska dla nieletnich
 • zakłady poprawcze

Psychopedagogika

Kwalifikacje Absolwenta

 • projektowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych,
 • prowadzenie warsztatów, treningów psychoedukacyjnych stymulujących rozwój jednostki,
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wdrażanie działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagających optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenie interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • prowadzenie oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych,
 • diagnozowanie środowisk społecznych, w którym funkcjonują podopieczni.

Perspektywy zawodowe

 • przedszkola, szkoły podstawowych (na stanowisku pedagoga szkolnego)
 • domy dziecka, domy samotnej matki, ośrodki terapeutyczne, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. pogotowia opiekuńcze, środowiskowe świetlice opiekuńcze, centra pomocy rodzinie,
 • bursy, internaty oraz placówki wychowania pozaszkolnego,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
 • ośrodki szkoleniowe,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Pedagogika opieki i wychowania

Kwalifikacje Absolwenta

 • dokonywanie diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego,
 • organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej oraz podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie,
 • prowadzenie indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a także udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy.

Perspektywy zawodowe

 • pogotowia opiekuńcze,
 • hostele,
 • schroniska dla matki z dzieckiem,
 • domy dziecka,
 • świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, profilaktyczno-wychowawcze;
 • szkoły na stanowisku nauczyciela-pedagoga szkolnego oraz nauczyciela-pedagoga w świetlicy szkolnej;
 • bursy, internaty, kluby młodzieżowe,
 • ośrodki kultury, ogniska pracy wychowawczej,
 • punkty interwencji kryzysowej,
 • schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie.

Psychokryminalistyka

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • postępowanie z ofiarami przestępstw (przesłuchiwania ich, udzielania pomocy po popełnieniu na ich szkody przestępstwa),
 • oddziaływanie na sprawców na różnych etapach postępowania karnego: od postępowania przygotowawczego po wykonywanie kary w zakładzie karnym, udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
 • znajomość specyfiki i warunków pracy w różnych podmiotach związanych z psychokryminalistyką.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Przestępczość i patologie społeczne

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • zapobieganie przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywanie przestępstw i ich sprawców,
 • ocena przydatności, wykorzystanie metod, procedur oraz praktyk w kontekście realizacji zadań w celu eliminacji zjawisk patologicznych i różnych form przestępczości,
 • interpretowanie i wyjaśnianie mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Kryminologia sądowo-penitencjarna

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości,
 • praktyczna znajomość prawa karnego materialnego,
 • praktyczna znajomość prawa penitencjarnego oraz prawa wykroczeń,
 • praktyczne wykorzystanie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania policji,
 • system pomocy ofiarom przestępstw,
 • diagnozowanie niedostosowania społecznego jednostki we współczesnym świecie,
 • negocjacje i mediacje,
 • postępowanie w sprawach nieletnich.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • straż miejska
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • sądy
 • prokuratury
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczej

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • planowanie i realizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych,
 • postępowanie sądowo-kryminalne,
 • specyfika pracy służb mundurowych,
 • metody i techniki pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami
 • zbieranie danych wiktymologicznych oraz analizowanie i integrowanie szczegółowych informacji zebranych podczas śledztwa.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • straż miejska
 • zakłady poprawcze
 • sądy
 • prokuratury
 • placówki prewencyjne
 • organizacje pozarządowe, kreujące i realizujące działania prewencyjne i profilaktyczne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Informacje ogólne

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą studiów podyplomowych z zakresu:

 

 • Dietetyki
 • Pedagogiki
 • Kosmetologii
 • Psychologii
 • Kryminologii
 • Prawa

Szczegółowe informacje: kliknij tutaj

 

 

Już w chwili wejścia na ścieżkę edukacyjną  podejmujemy decyzje o doskonaleniu się przez całe życie. Raz zdobyta wiedza nie wystarcza. Ulega dezaktualizacji. Chcąc pozostać osobą aktywną na rynku edukacyjnym czy  na rynku pracy powinniśmy pozyskiwać wciąż nową wiedzę, umiejętności i kompetencje. Wiedzą o tym najlepiej nauczyciele, którzy zobligowani są do doskonalenia swojego warsztatu pracy przez całe życie. Kursy oraz studia podyplomowe dają taką możliwość. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób legitymujących się już wykształceniem wyższym. Studia te  są doskonałym sposobem na poszerzenie, podniesienie oraz zmianę dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, tym samym na zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Kontakt:

Ewelina Bursztynowicz

Kierownik Działu studiów podyplomowych i kursów

Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych


tel.: 042 683 44 44
e.bursztynowicz@wsbinoz.pl

 

 

Agnieszka Pacocha

Starszy Specjalista ds. Organizacyjnych

tel. 042 683 44 44

a.pacocha@wsbinoz.pl

 

Dział studiów podyplomowych jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30

Sprawdź jak się zapisać

Zapisz się już dziś

Rekrutacja trwa od początku maja do końca września. Wymagania rekrutacyjne: matura zdana na poziomie podstawowym

 • 1. Wyślij poprawnie wypełniony formularz zawierając w nim wszystkie informacje.
 • 2. Odbierz telefon od pracownika działu rekrutacji i umów się z nim na termin rozmowy organizacyjnej.
 • 3. Przyjedź w wyznaczonym terminie z kompletem dokumentów i podpisz umowę.
 • 4. Gratulacje – jesteś studentem! Zapraszamy na Inaugurację!

Poznaj naszą pełną ofertę